.

Boogzinkeren

Door de vele ontwikkelingen in de techniek en groeiende vraag naar zwaardere en/of nieuwere infrakabels en -leidingen is het aanbrengen van mantelbuizen middels een sleufloze techniek een veel toegepaste techniek. Met het realiseren van een boogzinker kan op afstanden van 6m tot 30 á 40m deze mantelbuis, zonder openbreken van de te kruizen verharding, kabels en/of leidingen, aangebracht worden.

Een boogzinker wordt gerealiseerd door middel van het in de grond aanbrengen van voorgebogen stangen. Deze stangen worden door middel van het spuiten met water in de ondergrond aangebracht. Nadat de pilotzinker aangebracht is worden de spuitkoppen vervangen voor ruimers waardoor het gewenste ruimgat stap voor stap gerealiseerd wordt. Als het ruimgat eenmaal de gewenste diameter betreft wordt vervolgens de mantelbuis in het geruimde gat ingetrokken.

Het boogzinkeren kan gebruikt worden voor het kruisen van verschillende zaken. Daar waar het ontstaan is voor het kruisen van een slootkruising wordt het ondertussen ingezet voor het kruisen van sloot- en wegkruisingen maar ook (toekomstige) duikers en/of bruggen, kades en dijken (zie boogboringen). De mantelbuizen kunnen vervolgens gevuld worden met diverse stroom-, gas- en waterdisciplines maar ook eventueel als medium voerende mantelbuizen.

Doordat de ondergrond steeds voller komt te liggen met bestaande kabels- en leidingen is het van groot belang dat de werkzaamheden nauwkeurig voorbereid worden. Door middel van het aanvragen van een klic-melding bij het kadaster wordt in de werkvoorbereiding al gekeken wat de beste oplossing is voor het realiseren van een boogzinker. Op basis van de klantvraag en de praktijksituatie wordt een plan opgesteld voor het uitvoeren van de boogzinker. De lengte en de vereiste diepte bepaald vervolgens met welke straal en hoek van het in- en uittredepunt er gewerkt gaat worden. Zo worden vooraf de meeste problemen al verholpen om uiteindelijk toch tot het gewenste resultaat te komen.

Indien noodzakelijk kan deze werkvoorbereiding uitgebreid worden tot het opstellen van een boogplan met eventueel een aanvullende werkomschrijving. In het boogplan wordt vooraf een bovenaanzicht inclusief dwarsprofiel opgesteld. Deze kan eventueel gebruikt worden voor de vergunningsaanvragen, EV-meldingen, PMV-formulieren (milieubeschermingszones) en/of ontheffingen voor boogzinkeren in waterwingebieden. Ook voor grootschalig projectmatig werk of grotere tracés kunnen wij u volledig in ontzorgen.

Het aanbrengen van de boogzinker op locatie begint vervolgens allereerst met het traceren van de kabels- en leidingen middels de kabelzoeker, het maken van een proefsleuf en het graven van het in- en/of uittredepunt. Met name met het realiseren van een boogzinker nabij kabels- en leidingen is dit een kritiek onderdeel. Bij het aanbrengen van de boogzinker wordt vervolgens gespoten met water ofwel bentoniet, aangemaakt in de mengunit in de vrachtwagen. Bentoniet wordt met name in zanderige omgevingen toegepast om de tunnel goed te houden en het ruimgat tijdens het werk niet in te laten storten. Met name door het gebruik van bentoniet is het ook mogelijk om in zanderige omgevingen ook boogzinkers toe te passen.

Na oplevering van de boogzinker wordt met GPS-apparatuur de in- en uittredepunt nauwkeurig ingemeten en deze verwerkt in een revisietekening. Deze tekening behoort standaard tot onze oplevering van de boogzinker waarmee uw oplevering van het werk automatisch aan de wet WIBON wordt voldaan.